//  MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • İŞLETME SORUMLULUĞU
 • ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ
 • TRAFO TESİSİ PROJESİ
 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ

 • // ENERJİ KİMLİK BELGESİ

      BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR?

  “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı 
  Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji 
  israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji 
  tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri 
  içeren belgedir. 
  Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.
  Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 
  Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, 
  Toplam kullanım alanı 50 m2
  ’nin altında olan binalar, 
  Seralar, Atölyeler,
  Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, 
  ağıl gibi binalar,
  Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
  İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri, 
  Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve 
  uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında, 
  kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü 
  yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme 
  kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.
  Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın 
  eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu 
  ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur. 
  Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji 
  yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. 
  İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.
  İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu 
  Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler. 
  Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin 
  belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa 
  yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.
  Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
  Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece 
  onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince 
  muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
  Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama 
  yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
  Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat 
  mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
  Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına 
  kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.
  Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik 
  belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. 
  Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik 
  belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.
  ENERJİ KİMLİK BELGESİ  Resimleri:


  ENERJİ KİMLİK BELGESİ  Referansları:

   
     
  © 2010 Etm Mühendislik
  Tel : +90 (258) 215 51 23 - Faks : +90 (258) 215 51 23
  etm@etm.com.tr

  E-Posta Girişi
  Bizi Takip Edin: